Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.1.Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí obchodní vztahy mezi společností Lumatix s.r.o., Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava, Slovensko, IČ: 45995061, DIČ: SK2023199079 (dále jen "Prodávající" a Kupujícím uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu www.medicovi.cz)

1.2.Kupujícim se rozumí každá osoba, která odeslala plně vyplněný elektronický objednávkový formulář uvedený na internetové stránce Prodávajícího a nakupuje zboží za účelem osobní spotřeby fyzických osob a ne za účelem podnikání.

1.3.Právne vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řadí Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem pro internetový obchod www.medicovi.cz a ustanoveními příslušných právních předpisů zejména Občanského zákoníku Slovenskej republiky, Obchodního zákoníku Slovenské republiky, zákona č.634 / 1992 Sb. o ochraně spotřebitele, zákona č. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zákona č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu.

1.4.Kúpnou smlouvou se rozumí smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je koupa zboží nabízeného Prodávajícím na internetové stránce Prodávajícího www.medicovi.cz (dále jen "zboží") uzavřená způsobem dle článku II. Všeobecných obchodních podmínek.

II. Způsob objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

2.1.Kupujíci si objednává zboží prostřednictvím vyplněného elektronického objednávkového formuláře uvedeného na internetových stránkách Prodávajícího (dále jen "objednávka") způsobem určeným v následujících ustanoveních tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek.

2.2.Kupujíci vyplní všechny požadované údaje uvedené v objednávkovém formuláři. Před definitivním odesláním objednávky má Kupující možnost objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Změna vyplněných údajů je možná jejich přepsáním a stlačením tlačítka "Aktualizovat košík". Kupující potvrdí objednávku tlačítkem "Objednat". Objednávka se považuje za odeslanou, pokud bude doručena Prodávajícímu a bude obsahovat všechny požadované údaje. Odeslaná objednávka je považována za návrh na uzavření kupní smlouvy.

2.3.Kupní smlouva je uzavřena vzájemným potvrzením elektronické objednávky Kupujícím a Prodávajícím prostřednictvím e-mailu a telefonu.

2.4.V případě pokud Kupující toto potvrzení požadovaným způsobem ve lhůtě určené Prodávajícím nevykoná, kupní smlouva se marným uplynutím této lhůty od počátku ruší.

2.5.Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů zboží v katalogu zboží uvedeném na internetové stránce Prodávajícího.

III. Cena, platební a dodací podmínky

3.1.Kupujíci je povinen za zboží, které mu Prodávající odešle na základě uzavřené Kupní smlouvy řádně a včas Prodávajícímu zaplatit kupní cenu podle bodu 3.2. Všeobecných obchodních podmínek platnou v okamžiku odeslání objednávky.

3.2.Kupní cena za zboží je cena uvedená na internetových stránkách Prodávajícího www.medicovi.cz v době odeslání objednávky Kupujícího Prodávajícímu. Kupní cena je uvedena včetně DPH v aktuální sazbě platné v Slovenské republice.

3.3.Kupní cenu hradí Kupující dobírkou kurýrovi GLS - hotově při převzetí zboží nebo prostřednictvím elektronických bankovních systémů - PayPal, VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

3.4.Faktúra na kupní cenu vystavena Prodávajícím, která bude zaslána Kupujícímu spolu se zbožím uvnitř zásilky, slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

3.5.V kupní ceně dle bodu 3.2. Všeobecných obchodních podmínek jsou zahrnuty náklady na dopravu zakoupeného zboží. Cena v případě platby dobírkou se účtuje ve výši 59 Kč včetně DPH v aktuální sazbě platné v Slovenské republice.

3.6.Tovar bude Kupujícímu odeslán v co možná nejkratší době, do 5 pracovních dnů od potvrzení Kupní smlouvy, zpravidla dříve. K tomu je třeba připočítat čas potřebný na doručení kurýrem GLS, což je zpravidla 1 až 3 pracovní dni. Kupujíci bere na vědomí, že uváděné termíny mají pouze orientační charakter.

3.7.V případě, že objednané zboží není možné z důvodu vyprodání skladových zásob dodat, objednávka bude zrealizována bez tohoto zboží, nebo může být Kupujícímu nabídnut jiný výrobek, srovnatelný s původním (náhradní plnění). V tomto případě si však musí Prodávající vyžádat souhlas Kupujícího.

3.8.Zboží je při dopravě bezpečně zabaleno a přelepený páskou s logem MEDICOVI. Při přebírání zboží je kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo narušena uvolněním lepících pásek nebo jiným způsobem nevylučující možnost neoprávněného vniknutí do zásilky a úbytku množství, je kupující je povinen požadovat od vystavujícího pracovníka GLS kontrolu hmotnosti zásilky nebo zásilku nepřevzít a nejpozději do 24 hodin o tomto informovat Prodávajícího.

IV. Záruka

4.1.Záruku na zboží Prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Záruční doba je u všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.

4.2.Poskytnutá záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem, nesprávnou volbou velikosti, úmyslným i neúmyslným mechanickým poškozením, nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno nebo přirozeným opotřebením.

4.3.Kupujíci může uplatnit reklamaci:

Odesláním reklamovaného zboží spolu s reklamačním listem poštou na adresu Prodávajícího: Lumatix s.r.o., Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava, Slovensko.

4.4.Postup reklamace a způsob odstranění vad zboží řeší Reklamační řád, který je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek.

V. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

5.1.V smyslu ustanovení § 12 zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji (zákon č. 108/2000 Sb. Slovenské republiky) Má Kupující právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží, přičemž je nezbytné, aby oznámení Kupujícího o odstoupení od smlouvy a zakoupené zboží byly Prodávajícímu doručeny v uvedené lhůtě.

5.2.Kupujíci je povinen zboží vrátit buď osobně v sídle Prodávajícího nebo odesláním zboží na adresu Prodávajícího: Lumatix s.r.o., Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava, Slovensko. Kupující je v případě vrácení zboží povinen zaslat zboží formou běžného nebo obchodního balíku (zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato, ale naopak bude Kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět). V případě, že Kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží nepoškozené, bez známek opotřebení a v nepoškozeném původním obalu.

5.3.Prodávající zboží překontroluje. Pokud bylo zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, vrátí Prodávající Kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží ve lhůtě do 15 dnů od odstoupení Kupujícího od smlouvy, a to buď odesláním zaplacené částky poštovní poukázkou na adresu Kupujícího nebo převodem na účet Kupujícího. Pokud by byl vrácené zboží jakkoli poškozené či opotřebované, vyhrazuje si Prodávající právo na náhradu škody, kterou je oprávněn započítat oproti kupní ceně. To neplatí, pokud bylo zboží vráceno z důvodu, že měl vady, na které se vztahuje záruka.

VI. Ochrana soukromí

6.1.Provozovatel se zavazuje, že bude od kupujícího vyžadovat pouze údaje, které slouží pouze pro potřeby prodávajícího související s plněním závazků vyplývajících z kupní smlouvy (jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu, dodací adresu).

6.2.Kupujíci odesláním objednávky uděluje Prodávajícímu v souladu se zákonem č. 428/2002 Sb. Slovenské republiky o ochraně osobních údajů souhlas ke zpracovávání jeho osobních údajů uvedených v objednávce poštu Prodávajícího za účelem plnění kupní smlouvy uzavírané podle Všeobecných obchodních podmínek a za účelem nabízení služeb a produktů Prodávajícího, zasílání informací o činnosti Prodávajícího, a to i elektronickými prostředky (zejména e -mail, SMS zprávy). Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou.

6.3. Provozovatel se zavazuje k tomu, že na přání a na základě písemné žádosti Kupujícího i bez udání důvodů, kdykoliv jeho osobní údaje vymaže ze své databáze.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1.Všeobecné obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, ve kterém jsou uvedeny na internetové stránce Prodávajícího v den odeslání objednávky Kupujícím.

7.2.Odoslaním objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů. Současně Kupující prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami i s Reklamačním řádem Prodávajícího ve znění platném k momentu odeslání objednávky a že s nimi souhlasí.

7.3.Prodávající si vyhrazuje právo měnit znění Všeobecných obchodních podmínek.

7.4.Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě strany.