Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.1. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí obchodní vztahy mezi společností Lumatix s.r.o., Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava, Slovensko, IČ: 45995061, DIČ: SK2023199079 (dále jen "Prodávající" a Kupujícím uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu www.medicovi.cz)

1.2. Kupujícim se rozumí každá osoba, která odeslala plně vyplněný elektronický objednávkový formulář uvedený na internetové stránce Prodávajícího a nakupuje zboží za účelem osobní spotřeby fyzických osob a ne za účelem podnikání.

1.3. Právne vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řadí Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem pro internetový obchod www.medicovi.cz a ustanoveními příslušných právních předpisů zejména Občanského zákoníku Slovenskej republiky, Obchodního zákoníku Slovenské republiky, zákona č.634 / 1992 Sb. o ochraně spotřebitele, zákona č. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zákona č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu.

1.4. Kúpnou smlouvou se rozumí smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je koupa zboží nabízeného Prodávajícím na internetové stránce Prodávajícího www.medicovi.cz (dále jen "zboží") uzavřená způsobem dle článku II. Všeobecných obchodních podmínek.

II. Způsob objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupujíci si objednává zboží prostřednictvím vyplněného elektronického objednávkového formuláře uvedeného na internetových stránkách Prodávajícího (dále jen "objednávka") způsobem určeným v následujících ustanoveních tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek.

2.2. Kupujíci vyplní všechny požadované údaje uvedené v objednávkovém formuláři. Před definitivním odesláním objednávky má Kupující možnost objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Změna vyplněných údajů je možná jejich přepsáním a stlačením tlačítka "Aktualizovat košík". Kupující potvrdí objednávku tlačítkem "Objednat". Objednávka se považuje za odeslanou, pokud bude doručena Prodávajícímu a bude obsahovat všechny požadované údaje. Odeslaná objednávka je považována za návrh na uzavření kupní smlouvy.

2.3. Kupní smlouva je uzavřena vzájemným potvrzením elektronické objednávky Kupujícím a Prodávajícím prostřednictvím e-mailu a telefonu.

2.4. V případě pokud Kupující toto potvrzení požadovaným způsobem ve lhůtě určené Prodávajícím nevykoná, kupní smlouva se marným uplynutím této lhůty od počátku ruší.

2.5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů zboží v katalogu zboží uvedeném na internetové stránce Prodávajícího.

III. Cena, platební a dodací podmínky

3.1. Kupujíci je povinen za zboží, které mu Prodávající odešle na základě uzavřené Kupní smlouvy řádně a včas Prodávajícímu zaplatit kupní cenu podle bodu 3.2. Všeobecných obchodních podmínek platnou v okamžiku odeslání objednávky.

3.2. Kupní cena za zboží je cena uvedená na internetových stránkách Prodávajícího www.medicovi.cz v době odeslání objednávky Kupujícího Prodávajícímu. Kupní cena je uvedena včetně DPH v aktuální sazbě platné v Slovenské republice.

3.3. Kupní cenu hradí Kupující dobírkou kurýrovi GLS - hotově při převzetí zboží nebo prostřednictvím elektronických bankovních systémů - PayPal, VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

3.4. Faktúra na kupní cenu vystavena Prodávajícím, která bude zaslána Kupujícímu spolu se zbožím uvnitř zásilky, slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

3.5. V kupní ceně dle bodu 3.2. Všeobecných obchodních podmínek jsou zahrnuty náklady na dopravu zakoupeného zboží. Cena v případě platby dobírkou se účtuje ve výši 59 Kč včetně DPH v aktuální sazbě platné v Slovenské republice.

3.6. Tovar bude Kupujícímu odeslán v co možná nejkratší době, do 5 pracovních dnů od potvrzení Kupní smlouvy, zpravidla dříve. K tomu je třeba připočítat čas potřebný na doručení kurýrem GLS, což je zpravidla 1 až 3 pracovní dni. Kupujíci bere na vědomí, že uváděné termíny mají pouze orientační charakter.

3.7. V případě, že objednané zboží není možné z důvodu vyprodání skladových zásob dodat, objednávka bude zrealizována bez tohoto zboží, nebo může být Kupujícímu nabídnut jiný výrobek, srovnatelný s původním (náhradní plnění). V tomto případě si však musí Prodávající vyžádat souhlas Kupujícího.

3.8. Zboží je při dopravě bezpečně zabaleno a přelepený páskou s logem MEDICOVI. Při přebírání zboží je kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo narušena uvolněním lepících pásek nebo jiným způsobem nevylučující možnost neoprávněného vniknutí do zásilky a úbytku množství, je kupující je povinen požadovat od vystavujícího pracovníka GLS kontrolu hmotnosti zásilky nebo zásilku nepřevzít a nejpozději do 24 hodin o tomto informovat Prodávajícího.

IV. Záruka

4.1. Záruku na zboží Prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Záruční doba je u všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.

4.2. Poskytnutá záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem, nesprávnou volbou velikosti, úmyslným i neúmyslným mechanickým poškozením, nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno nebo přirozeným opotřebením.

4.3. Kupujíci může uplatnit reklamaci:

Odesláním reklamovaného zboží spolu s reklamačním listem poštou na adresu Prodávajícího: Lumatix s.r.o., Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava, Slovensko.

4.4. Postup reklamace a způsob odstranění vad zboží řeší Reklamační řád, který je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek.

4.5. Životnost vodní náplně ve vložkách Medicovi je 8 měsíců od převzetí zboží. Ortopedické vložky Medicovi Front, H20 a Twin-heels mají nosnost 80 kilogramů. Vložky T40, A40, T45 mají nosnost 110 kilogramů.

4.6. Na zboží poskytujeme záruční dobu podle zákona 24 měsíců. Záruční doba se vztahuje na výrobní vadu materiálů. Právo na záruku zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením Zboží způsobeným Kupujícím, nesprávným zacházením se Zbožím, neoznámením zjevných vad pro převzetí Zboží, používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí Zboží, zanedbáním péče a údržby o Zboží, poškozením Zboží nadměrným zatěžováním používáním Zboží v rozporu s obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek. Ze záruky jsou také vyňaty chyby, které vznikly při živelné pohromě. Záruka se nevztahuje rovněž i na běžné opotřebení Zboží (nebo jeho části) způsobené používáním Zboží. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se reklamovat.

4.7. Případné reklamace vyřizujeme v souladu s Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. Reklamace jsou vyřizovány písemně - poštou nebo emailem zboží je dodáván v originálním balení od výrobce.

4.8. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody nesprávným používáním, nesprávným ošetřováním a jakýchkoli jiných zásahů, ani za škody způsobené vnějšími událostmi. Na vady těchto původů se nevztahuje záruka. Ortopedické vložky Medicovi je třeba nosit ve vyčištěné, suché obuvi bez vnitřních nečistot (prach, písek, hlína), z důvodu rizika mechanického poškození vodní kapsle, na které se nevztahuje záruka.

4.9. Zboží musí být v původem stavu, jak byl převzat od prodávajícího.

4.10. Postup při reklamaci: Prosím před reklamací nás informujte předem na náš e-mail info@medicovi.sk. Zboží posílejte jako doporučenou zásilku na adresu sídla společnosti. Do zásilky prosím vložte 'Reklamační formulář', který najdete zde: https://www.medicovi.sk/reklamacny_formular.pdf. Je nutné vyplnit všechny potřebné informace a číslo vaší faktury. Vaši reklamaci se budeme snažit vyřídit co nejdříve maximálně však do 30 dní.

V. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

5.1. Ve smyslu ustanovení § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 Sb má Kupující právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalednářních dnů ode dne převzetí zboží, přičemž je nezbytné, aby oznámení Kupujícího o odstoupení od smlouvy Prodávajícímu bylo doručeno v uvedené lhůtě. Právo na odstoupení od smlouvy má podle zákona jen spotřebitel - fyzická osoba. Právo na odstoupení od smlouvy nemá právnická osoba ani podnikatel, např. OSVČ, který v eshopu zakoupí zboží 'na IČO'.

5.2. Kupující je povinen zboží vrátit odesláním zboží na vlastní náklady na adresu Prodávajícího: Lumatix s.r.o., Záhradnícka 93, 821 02 Bratislava, Slovensko. Kupující je v případě vrácení zboží povinen informovat Prodávajícího. Zboží odeslán na dobírku nebude Prodávajícím převzato, ale naopak bude Kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět. V případě, že Kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží nepoškozené. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici https://www.medicovi.sk/formular_odstupenie_od_zmluvy.pdf

5.3. Prodávající zboží překontroluje. Pokud bylo zboží vráceno nepoškozené, vrátí Prodávající Kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení Kupujícího od smlouvy, a to převodem na účet Kupujícího. Pokud by byl vrácené zboží jakkoli poškozené či opotřebované, vyhrazuje si Prodávající právo na náhradu škody, kterou je oprávněn započítat oproti kupní ceně. To neplatí, pokud bylo zboží vráceno z důvodu, že měl vady, na které se vztahuje záruka.

5.4. Odstoupení od Kupní smlouvy v 30 denní lhůtě: Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy (i po 14-denní lhůtě) do 30 kalednářních dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu.

VI. Ochrana osobních údajů a ochrana soukromí

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu dotčených osob, je v našem zájmu osobní údaje chránit před zneužitím a při jejich ochraně postupovat v souladu se zákonem č. 18/2018 S.z. o ochraně osobních údajů a v souladu se Všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

6.1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost, Lumatix, s.r.o., se sídlem Záhradnícka 93, 82108 Bratislava, Slovensko, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava 1, vložka 84741/B, provozovatel e-shopu www.medicovi.cz, (dále jen 'správce').

6.2.1. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky vytvořené na www.medicovi.cz. Proto využíváme údaje jako jméno a příjmení, fakturační a dodací adresa.

6.2.2. Pro účely potřebné komunikace při řešení vyřizování objednávky využíváme Váš mail a telefonní číslo.

6.2.3. Osobní údaje můžeme uchovávat i pro případ zkvalitnění námi poskytovaných služeb, které jsou Vám určeny. Například formou zasílání informací o novinkách a nových produktech (prostřednictvím mailu), o kterých si myslíme, že by Vás mohly zajímat.

6.2.4. Údaje můžeme poskytovat třetím stranám, a to jen v nezbytném rozsahu a jen v případě soudního nařízení, zda vymáhání našich práv.

6.2.5. Údaje v případě fyzických osob - podnikatelů a právických osob jako IČ, DIČ poskytujeme za účelem správy daně a kontrolního výkazu příslušnému Daňovému úřadu.

6.2.6. Osobní údaje také uchováváme pro potřeby zpracování účetnictví.

6.2.7. Údaje může být zpracovány pro marketingové účely (zpracování emailu na zasílání spokojenosti zákazníka, či zasílání novinek).

6.2.8. Pro zlepšení našich služeb můžeme využívat cookies.

6.3. V případě poskytnutí našich služeb a realizace objednávky poskytujeme Vaše údaje následujícím třetím stranám: Slovenská pošta a.s. (Přepravní společnost), GLS General Logistics Systems Slovakia, s.r.o., (přepravní společnost), PPL CZ, s.r.o. (přepravní společnost).

6.4. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uchovány správcem, je doba nezbytná, a to 10 let od doby realizace objednávky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se spracovananím osobních údajů, což znamená, že kdykoliv můžete souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.

6.5.1. Za podmínek stanovených nařízením máte právo požadovat od správce přístup k Vašim údajům, právo na opravu nebo vymazání Vašich osobních údajů, případně omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost údajů.

6.5.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonná povinnost zpracování Vašich osobních údajů před takovým odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat na mailovou adresu info@medicovi.cz

6.5.3. V případě, že se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno nařízení, máte právo podat stížnost u kontrolního úřadu.

6.6. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s platným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), jakož i s jinými právními predmismi o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou sbírány a zpracovány pouze po nezbytnou dobu, v nezbytném rozsahu a nejsou zpřístupňovány třetím stranám.

VII. Alternativní řešení sporů

7.1. V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně některých zákonů (dále jen "zákon č. 391/2015 Sb") je kupující, který je spotřebitel (dále v tomto článku jen "spotřebitel") oprávněn obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen "návrh") subjektu alternativního řešení sporů, jestliže prodávající na žádost podle předchozí věty odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání.

7.2. Alternativním řešením sporu je postup subjektu alternativního řešení sporů podle zákona č. 391/2015 Sb, jehož cílem je dosažení smírného vyřešení sporu mezi stranami sporu. Stranami sporu jsou spotřebitel, který podal návrh na zahájení alternativního řešení sporu, a prodávající, proti němuž návrh směřuje.

7.3. Seznam subjektů alternativního řešení sporů https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

7.4. Spory může kupující rovněž řešit prostřednictvím systému alternativního řešení sporů on-line, který je dostupný na stránce: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

VIII. Odpovědnost

8.1. Webové stránky www.medicovi.cz mohou být aktualizovány bez předchozího souhlasu.

8.2. Informace na této webové stránce slouží pouze pro informační účely a nepovažují se za lékařské rady. Tyto informace nejsou určeny pro diagnózu, nebo léčení jakéhokoliv zdravotního stavu. Prohlášení by neměly být považovány za náhradu lékařského vyšetření. Doporučuje se poradit se svým lékařem dříve, než začnete s jakýmikoli změnami životního stylu. Při používání těchto webových stránek akceptujete podmínky tohoto vyloučení odpovědnosti.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1. Všeobecné obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, ve kterém jsou uvedeny na internetové stránce Prodávajícího v den odeslání objednávky Kupujícím.

9.2. Odoslaním objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů. Současně Kupující prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami i s Reklamačním řádem Prodávajícího ve znění platném k momentu odeslání objednávky a že s nimi souhlasí.

9.3. Prodávající si vyhrazuje právo měnit znění Všeobecných obchodních podmínek.

9.4. Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě strany.

9.5. Kontrolním orgánem je Slovenská obchodní inspekce.

X. Podmínky soutěží

1.1. Aktuální podmínky soutěží jsou k dispozici zde: https://www.medicovi.sk/sutaz.pdf